2010 – April / Mei

2010 – April / Mei

Reisverslag van het werkbezoek van Agnelo Spinol van 22 april tot 20 mei  2010 aan Kaap  Verdië  .

1. Gesprek in Praia met Mevr. Edna, die werkt voor de afdeling Technische Ondersteuning over het contract met het IEFP. Het contract betrof de financiële ondersteuning van de lerarensalarissen m.b.t.  twee lopende cursussen  in onze technische school van Ponta Verde.

De Directeur-Generaal van het IEFP, mevr. Fatima Timas, en ik  hebben het contract ondertekend.

2. Gesprek met dhr. Antonio, financieel  administrateur  van het IEFP.

Hij heeft bevestigd dat hij opdracht heeft gegeven aan het Ministerie van  Arbeid tot  het storten van het geld  naar onze rekening voor het betalen van de salarissen van de leraren (eerste tranche  642.000$ = € 5.800).

De tweede en derdetranche volgen later.

3. Afzonderlijke bezoeken aan de Stichting Luta contra Pobreza (strijd tegen armoede) en het Bornfonds. Wij hebben  met eerstgenoemde het volgende besproken: de gang van zaken op de twee inter naten, waar 33 cursisten wonen, voortgang van de  leerstof, materialen, gereed-schappen, stages en de financiën.

Er is een cheque van  400.000$ = €3.600 van het Bornfonds  ontvangen. Tevens gaven zij aan dat er spoedig nog een cheque van 300.000$ =€2.700  zal volgen. Luta contra Pobreza betaalt  hun deel van de huisvesting  en voeding van de cursisten direct aan Stichting Agro Verde.

Ik heb allebei uitgenodigd voor een gezamenlijke vergadering met de besturen van Associacao Agua Para Viver en het Centro Profissional.

4. Vergadering : Alle partijen waren aanwezig in de Escola Academica: Associação Água Para  Viver, Luta contra Pobreza, Bornfonds en Centro  Profissional.  We hebben het gehad over de stage mogelijkheden bij het Staatbedrijf Electra in San Filipe, Mosteiros en  Brava. De directeur van Electra heeft zijn medewerking en begeleiding toegezegd voor een periode van 2 maanden.

De Gemeente San Filipe is ook bereid om cursisten van onze school in Ponta Verde een  stageplaats aan te bieden.
Daarnaast werden de afspraken in punt 3  nogmaals besproken. Nadruk werd gelegd op de vorderingen van de cursisten en de stageplaatsen. Besloten is dat de cursisten als stage bij het Bornfonds en Luta contra Pobreza loodgieters- en elektricienwerkzaamheden zullen verrichten.

Dit werk geldt mede als tegenprestatie voor hun financiering.

Deze projecten richten zich op het verbeteren van de huisvesting van de armere mensen op Fogo.

5. Vergadering  met de volgende deelnemers : Ass. Água Para Viver, Centro Profisionel  en  Mevr. Fátima Timas.

Fatima Timas heeft mondeling toegezegd dat het Centro Profissional van Ponta Verde in de structuur van het Ministerie van Arbeid is opgenomen. De drie bestaande opleidingen in Ponta Verde worden niet in de nieuwe, nog te openen Technische school  van San Filipe gegeven.
Verder:
– Gratificatie voor de Bestuursleden van de Ass. Aqua para Viver en medewerkers van het Centro  Profissional van Ponta Verde moet nog vastgesteld worden.

De verzonden computers zijn nog bij de douane door gebrek aan tijd.

Men wacht met spanning op de komst van de nog te kopen aluminiummachines. Het derde lokaal op onze school in Velho Manuel is gereed en erg mooi geworden. De overdracht ervan aan een vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs is gepland op 2 Juli 2010Reisverslag van het werkbezoek van Agnelo Spinol van 22 april tot 20 mei  2010 aan Kaap  Verdië  .