2009

Algemeen

Dit jaar wil ik met het oog op de belangrijke komende Parlementsverkiezingen de lezers van dit jaarverslag iets vertellen over de politieke structuur van Kaap Verdië.

Na de onafhankelijkheid op 5 juli 1975 is Kaap Verdië tot begin 1991 bestuurd volgens een één-partijsysteem, te weten de Partido Africano Indepediente Cabo Verde (PAICV), de partij die een einde maakte aan de eeuwenlange kolonisatie van het land door Portugal.
Toen in Oost- Europa in het begin van de negentiger jaren een kentering optrad in het politieke systeem, waardoor er de mogelijkheid tot meer democratie kwam, werd in Kaap Verdië een nieuwe partij opgericht, de MPD.(Movimento para a Democracia = beweging voor democratie), die bij de verkiezingen in januari 1991 een eclatante overwinning boekte.

Aangezien het politieke programma van de MPD onder leiding van Minister President Carlos Veiga
een gunstige weerslag had op economische ontwikkeling van Kaap Verdië werd de MPD bij de parlementsverkiezingen in 1996 weer de winnaar, zodat ze vijf jaar mochten doorgaan met regeren.
Echter bij de volgende verkiezingen in 2001 werd de PAICV verrassend winnaar en kreeg dus de politieke macht in handen. Bij zo’n wisseling van de wacht is het ook gebruikelijk dat alle personen die een politiek gebonden overheidsfunctie uitoefenen vervangen worden door leden van de nieuwe regeringspartij. Hierbij moet dan gedacht worden aan de directeur van de douane, het postkantoor, een lyceum, het havenbedrijf, etc. Dit is soms erg lastig omdat een opgebouwde vertrouwensband
op deze wijze abrupt verbroken wordt.

Bij de Gemeenteraadsverkiezingen is het zo dat de burgemeester lid is van de partij die in de betreffende gemeente ( er zijn er 22 in Kaap Verdië) de meeste stemmen heeft verkregen.
Bij de laatste verkiezingen in mei 2008 vonden nogal wat verschuivingen plaats ten gunste van de MPD, die nu 12 burgemeesters heeft, waaronder in drie grote steden, t.w. in de hoofdstad Praia,
in Mindelo op Sao Vicente en in Santa Catarina op het grootste eiland Santiago. Op Fogo is al heel lang een PAICV-burgemeester aan de macht. In 2012 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

De functie van President van de republiek Kaap Verdië is een strikt formele aangelegenheid.
Hij vertegenwoordigt zijn land in binnen- en buitenland en voert samen met ambtenaren de onderhandelingen bij politieke en economische verdragen. De President wordt gekozen via
Presidentsverkiezingen, die 14 dagen na de Parlementsverkiezingen plaatsvinden.
De Assemblé Nacional, het Parlement, bestaat uit 72 leden. Op dit moment zijn er 41 leden lid van de PAICV, 29 van de MPD en 2 van de UCID, één van de vijf kleine partijen.
Van de parlementsleden komen er 66 uit Kaap Verdië zelf en 6, die door de Kaapverdianen in het buitenland ( de Diaspora) gekozen worden. Deze behouden hun kiesrecht maar moeten zich wel
op tijd inschrijven in een verkiezingsregister. Twee leden komen uit Afrika, twee uit Noord- en
Zuid Amerika en de laatste twee uit Europa. Er wonen meer Kaapverdianen in het buitenland dan in Kaap Verdië zelf. De functie van President geldt voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens vijf jaar. De huidige president is de 75-jarige Pedro Pires, de eerste Primero Ministro (Minister-President) van Kaap Verdië na de onafhankelijkheid en zal in februari 2011 vervangen worden, nadat hij deze functie tien jaar heeft uitgeoefend.

Het Kaapverdische kabinet bestaat naast de Primero Ministro, José Maria Neves, uit 15 ministers, waaronder maar liefst 7 vrouwen. Voor onze Stichting is het Ministerie van Arbeid, Beroeps-onderwijs en Sociale Solidariteit de belangrijkste, omdat de salarissen van de leraren in het beroepsonderwijs hierdoor gefinancierd worden. Vreemd genoeg is men hierbij afhankelijk van donaties uit het buitenland met als belangrijke donateurs Portugal, Brazilië, Spanje en Nederland.
Ons land heeft voor de periode 2008-2011een bedrag van € 9 miljoen beschikbaar gesteld voor ontwikkeling van het beroepsonderwijs.

In een artikel in het dagblad Trouw van mei jl. wordt Kaap Verdië het voorbeeldland voor Afrika genoemd. Een belangrijke oorzaak van een opmerkelijke economische ontwikkeling zou een gedegen bestuur zijn. De bevolking heeft vertrouwen in het politieke beleid.
Kaap Verdië kan bogen op tradities, die zeldzaam zijn in het Afrikaanse continent: politieke stabiliteit, een meerpartijensysteem en respect voor de verkiezingsuitslag. Daarbij komt nog een heel stabiele wisselkoers. Sinds 2001 is € 1 omgerekend 110 escudo’s waard, door een vaste koppeling met de euro. Voor de toeristen en de buitenlandse investeerders is dit zeer interessant.
Verder staat de criminaliteit en corruptie op een relatief laag niveau en de gastvrijheid van de meeste
Kaapverdianen is één van hun belangrijkste eigenschappen.

Fogo

Omdat het voor alle Kaapverdische eilanden van groot belang is hoe de regentijd verloopt eerst hierover enige informatie. Voor wat betreft “ons” eiland Fogo viel de eerste regen van belang de laatste week van juli, waardoor de meeste cisternes weer een nuttige aanvulling op de resterende voorraad water kregen. In augustus en september regende het gelukkig regelmatig, hetgeen de groei van de geplante groenten en graan ten goede kwam. Vanaf begin oktober stond er echter drie weken een droge wind, die maakte dat de graanoogst wat tegenviel. Op 20 oktober begon het weer enkele dagen achtereen hard te regenen waardoor alle cisternes op het eiland vol drinkwater kwamen. Voor de groei van de maïskolven was dit uitstekend, zodat men over de maïsoogst in het algemeen erg tevreden was (maïs is naast rijst het hoofdvoedsel op Kaap Verdië).

Jammer genoeg bracht deze forse regenval in de 3e week van oktober voor de vijf  bovenwindse eilanden erg veel problemen met zich mee. Met name op de eilanden San Nicolao, San Vicente en San Antao viel er in korte tijd zoveel regen dat de ribeira’s (rivierbeddingen) al snel over-stroomden  en er sprake was van een heuse watersnoodramp, die op San Nicolao drie mensenlevens heeft gekost en waardoor er op alle betrokken eilanden ongelooflijk veel materiële schade is aangericht. Het kost weer veel geld om de schade aan wegen en gebouwen te herstellen.

De technische school in San Felipe in aanbouw

Op Fogo zijn in 2009 een aantal positieve ontwikkelingen te melden. In de eerste plaats is dit de aanvang van de bouw van een grote technische school in de hoofdstad San Filipe. Wij vermoeden dat het succes van onze technische school in Ponta Verde, op 12 km afstand van San Filipe, als vliegwiel heeft gewerkt voor de realisatie van de plannen om ook in de hoofdstad een beroeps-opleiding mogelijk te maken. Het wordt een mooi gebouw met maar liefst 24 zalen. De finan-ciering is mogelijk gemaakt door een forse donatie van meer dan € 1 miljoen door de Portugese regering. In de loop van 2010 wordt op deze school al begonnen met diverse opleidingen.

Wat verder belangrijk is voor Fogo is de verbreding en asfaltering van de rondweg om het hele eiland heen. Nu bestaat deze weg van ca 90 km lang nog uit miljoenen steentjes, die voor veel onderhoud zorgen en bij te forse regenval gemakkelijk wegspoelen met alle gevolgen van dien. Een Italiaans aannemingsbedrijf voert deze enorme klus uit en de financiering komt voor rekening van drie landen, die hiervoor een donatie gaan verstrekken. Voor een gewenste verbetering van de economische ontwikkeling van Fogo is deze nieuwe weg van grote betekenis.

Onze activiteiten op Fogo in 2009 en plannen voor 2010

Op 18 januari vertrok onze voorzitter, Agnelo Spinola, alweer voor een werkbezoek van zes weken naar Kaap Verdië. De belangrijkste taak was het opstarten van onze eerste opleiding Elektrotechniek
en onze derde opleiding Houtbewerking. Eerstgenoemde opleiding telde zestien cursisten, waaronder zes vrouwen, die elektricien wilden worden. Voor de betaling van de lerarensalarissen hebben we voor 2009 gelukkig goede afspraken kunnen maken. Van de plaatselijke Commissie Bestrijding Armoede kregen we € 6300, waarvan € 5000 voor aankoop van materialen en € 1300 voor huisvesting in Ponta Verde van dertien cursisten. Er wordt een groot huis gehuurd in samenwerking met onze buren de Stichting Agroverde, die een landbouwschool exploiteert en ook de verdere begeleiding van de daar wonende cursisten verzorgt. Van de Amerikaanse Ambassade in Praia ontvingen wij een exploitatie-subsidie van $ 5000 (ca € 3500). Verder heeft de Intentieverklaring door het Ministerie van Arbeid geleid tot een toezegging van een subsidie van maar liefst € 23.000 voor de financiering van de lerarensalarissen.

Lerarenoverleg o.l.v. Adolfo Rodriques

De eerste tranche (1/3e deel) hiervan werd al snel overgemaakt en in oktober werd gelukkig het restant gestort, zodat aan het eind van genoemde cursussen alle leraren hun loon kregen.
Via een jaarlijkse subsidie van ca € 8500 vanuit Nederland kunnen ook de overige exploitatiekosten, waaronder de vergoedingen aan de coördinator, secretaresse, de schoonmaakster en de bewaker betaald worden. Het is elke keer weer een hele puzzel om de totale financiering van de opleidingen te regelen, maar voor 2009 is dat in elk geval goed gelukt en daar zijn wij heel blij en tevreden mee.

Via de Amerikaanse organisatie Peace Corps hebben wij voorlopig voor twee jaar een lerares toegewezen gekregen die als vrijwilliger les gaat geven op onze technische school. Het is een architecte, die inmiddels zeer enthousiast aan haar taak is begonnen. Ze woont in een huis samen
met een Amerikaanse collega en heeft een eigen kantoortje in onze school gekregen. Ze gaat bij de geplande uitbreiding van de technische school nauw samenwerken met onze aannemer, Ir Canuto.

Tijdens zijn reis naar Fogo voor zijn 3e werkbezoek in augustus heeft de heer Spinola een tussenstop
in Lissabon gemaakt en is een drietal dagen in Portugal geweest om een offerte te regelen voor de aankoop in 2010 van een aantal metaalmachines met toebehoren om de opleiding Metaaltechniek te kunnen opstarten. Samen met een ex-collega en goede vriend van hem is hij naar Aveiro gereden om zelf de machines uit te zoeken, die we nodig hebben om in onze technische school in Ponta Verde aluminium raam- en deurkozijnen te kunnen maken. Deze fabriek heeft een filiaal in de hoofdstad Praia en een technische ploeg kan de machines naar Fogo brengen, ze installeren en de twee leraren onderricht geven hoe ermee om te gaan. Deze investering komt totaal uit op ca. € 35.000.

Onze technische school in Ponta Verde

Terug in Lissabon is contact geweest met de Stichting COI, die op Fogo de exploitatiefinanciering van een fors aantal kindercrèches voor haar rekening neemt. Aangezien door Europese regelgeving de samenwerking met de Gemeente San Filipe, via welke instantie de geldstroom liep, niet meer is geoorloofd, is Associacao Agua para Viver het verzoek gedaan om deze taak over te nemen. De reden hiervoor was dat COI via hun contactpersoon op Fogo had vernomen van de goede resultaten van onze activiteiten daar en ook haar vertrouwen uitsprak in de organisatie van onze stichting. In 2010 moet deze samenwerking, waarmee wij zeer vereerd zijn, gestalte gaan krijgen.
Een andere organisatie waar we in de naaste toekomst nog veel plezier van kunnen hebben is het Deense Bornefonds. Deze instantie is te vergelijken met het vroegere Foster Parents Plan. Meer dan 12.500 Kaap Verdische kinderen kunnen met het geld dat Deense burgers periodiek storten naar school gaan. Ook een aantal leerlingen van de school in Ponta Verde komt hiervoor in aanmerking.
Op deze wijze worden de salarissen van de leraren indirect gefinancierd.

In Praia is vervolgens een bezoek gebracht aan het I.E.F.P., het uitvoerend orgaan van het Ministerie van Arbeid, om over de ontstane problemen te spreken m.b.t. de betaling van de lerarensalarissen.
Men beloofde, indien mogelijk, na het opstellen door ons van de nodige documenten het nog resterende subsidiebedrag te zullen overmaken, hetgeen gelukkig ook geschiedde.
Een persoon van onschatbare waarde bij het maken van de uitgebreide subsidieaanvragen en de urenroosters voor de diverse opleidingen is Adolfo Rodriques, de directeur van Escola Académica,
een particulier lyceum, dat door hem en een aantal leraren is opgezet toen hij in 2001 zijn baan als directeur van het grote Lyceum in San Filipe gedwongen moest opgeven vanwege een wisseling van de wacht van de regering bij de Parlementsverkiezingen. Water voor Leven heeft hem toen geholpen met de inrichting van een informaticalokaal op zijn school. Als dank hiervoor zijn de banden altijd heel nauw gebleven en wil hij nu iets voor ons terug doen. Wij hopen nog lang van zijn enorme
kennis, zijn netwerk en vaardigheden gebruik te kunnen maken.

Vervolgens werden de zes grote kartonnen dozen met computers en ander materiaal, die inmiddels in de havenloods in Praia stonden door de Douane uitgeklaard en naar de diverse lycea gebracht.

Op Fogo kon de heer Spinola de pastoor van de parochie van San Lourenco, waaronder ook Ponta Verde valt, blij maken met een gift van € 1.000 van Water voor Leven voor de bouw van een vergrote kerk in Ponta Verde. Nog voor de regentijd begon kon nu het dak op de kerk gebouwd worden.
Hij was erg blij met dit antwoord op een verzoek dat hij mij gedaan had bij mijn bezoek aan Fogo in de zomer van 2008. In mei 2010 zal de kerk door de Bisschop van Kaap Verdië geopend worden.

Met onze hulp kon op deze kerk in Ponta Verde een dak gebouwd worden

Er is tijdens dit werkbezoek aan Fogo weer veel vergaderd en overleg gepleegd met diverse instanties, die ons helpen bij de exploitatie van onze school. Er werd uit de leraren een kundige coördinator aangesteld, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken van het Centro Formacao Profisional, zoals onze technische school officieel heet. Dit in samenwerking met de directeur Sebastiao Batista, al meer dan tien jaar voorzitter van Ass. Aagua para Viver en woonachtig in een mooi huis schuin tegenover de school in Ponta Verde.

Half november ging de hr. Spinola voor de 4e keer op werkbezoek voor vier weken naar Kaap Verdië.
Hij was een week te laat om de diploma-uitreiking op 7 november van de eerste dertien cursisten, waaronder zoals reeds gezegd zes vrouwelijke, van de opleiding Elektrotechniek en acht cursisten van de opleiding Houtbewerking mee te maken. Het werd een feestelijke avond met vele genodigden.
Alle gediplomeerden hebben inmiddels werk gevonden en de belangstelling voor de nieuwe opleidingen
in januari jl. waaronder de eerste cursus Installatietechniek (om loodgieter te worden) en de tweede cursus Elektrotechniek zijn met ieder 23 cursisten overweldigend en veelbelovend.

Genoemde cursus Installatietechniek is gehuisvest in het souterrain, dat de laatste drie jaar als magazijn heeft dienst gedaan. Na een kleine verbouwing zijn daar twaalf werkplekken gereed gekomen. Zo wordt elk plekje nu intensief gebruikt en zijn er al plannen gemaakt om de school te zijner tijd uit te breiden.

Eerst zal in het voorjaar het derde lokaal op onze basisschool in Velho Manuel gebouwd worden,
waarvan de kosten ca. € 15.000 zullen bedragen. In de tweede helft van het jaar zal de inrichting van
een grote praktijkruimte plaatsvinden met de aangekochte metaalmachines en toebehoren voor onze opleiding Metaaltechniek. Wanneer deze start is nu nog niet te zeggen, maar dat hij er komt is zeker.
Er kan dan met goed materiaal geleerd worden om aluminium raam- en deurkozijn te maken. Voor deze producten is veel vraag en dus veel afzetmogelijkheden op Fogo. Als de financiering tijdig rond kan komen hopen we in de tweede helft van dit jaarmet de geplande en noodzakelijke uitbreiding van onze technische school te kunnen beginnen. De projectkosten hiervoor worden begroot op ca. € 50.000.

Achtergrondinformatie over de geldwerving in 2009

Het bedrag dat we van onze particuliere donateurs (275) hebben gekregen is licht gestegen tot bijna €11.500. Gezien de grote incidentele bijdrage, die wij in 2008 n.a.v. een 40-jarig huwelijksfeest ontvingen, is dit een fraai resultaat. Hartelijk dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Van de twee in ons financieel overzicht 2009 genoemde kloosterordes kregen wij ieder een bedrag van € 5.000. Voor het Passionistenklooster in Haastrecht was dit al de vierde maal dat zij ons met dit bedrag steunden. Wij hopen op een voortzetting van de goede band, die wij in deze jaren hebben opgebouwd. Van de Kapucijners Minderbroeders uit Den Bosch ontvingen wij bij de bevestiging van hun donatie de mededeling dat dit helaas uit financiële overwegingen de laatste keer zou zijn.
Wij danken ook hen hartelijk voor het totaalbedrag van € 15.000, waarmee ze onze activiteiten in
de afgelopen twee jaar mogelijk hebben gemaakt.

Begin april ontvingen wij het toegezegde bedrag van de KPA-subsidie over 2008, zodat de schuld aan onze aannemer voldaan kon worden bij het eerstvolgende werkbezoek van de heer Spinola.
In eerste instantie was onze aanvraag afgewezen maar gelukkig leverde een gewenste intentie-verklaring door het Kaapverdische Ministerie van Arbeid, dat zij ons de komende drie jaar financieel zullen steunen, alsnog een subsidie op van de NCDO. Gelukkig hebben wij eind december 2009 een beschikking gekregen voor een KPA-subsidie van € 24.900 voor geplande investeringen in 2010.

Van de Gemeente Reeuwijk ontvingen wij weer een mooie donatie van € 3.441. Onze band met Reeuwijk bestaat al sinds het begin van de activiteiten van Water voor Leven , zo’n 30 jaar geleden!
De diverse diaconieën bleven ons ook trouw steunen en zijn al vaste financiële waarden geworden.
Een nieuwe donateur is de Beraadsgroep Apostolaat van de Gereformeerde Kerk uit Baarn, waarmee ik via,via in contact was gekomen. Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen.

Verder ontvingen wij van de ons reeds heel lang steunende instanties onder dankzegging opnieuw een donatie. Alle giften worden in ons financieel overzicht over 2009 verantwoord.
Een speciale dank aan de kinderen van de Koningin Wilhelminaschool, die dit jaar het fraaie bedrag van € 672 voor ons werk op Fogo bij elkaar spaarden, een initiatief dat navolging verdient.

Onze activiteiten in Nederland

Naast de vele uren, die gaan zitten in bovengenoemde fondsenwerving, gelukkig met een tevreden-stellend resultaat, is publiciteit voor onze activiteiten ook erg belangrijk. Wij streven naar een zo groot mogelijke transparantie met betrekking tot de besteding van de aan ons toevertrouwde gelden.
Vandaar elk jaar een uitgebreid jaarverslag met mooie foto’s en informatie over de daarmee behaalde resultaten en onze plannen voor de toekomst. Verder is er periodiek een nieuwe brochure, waarin alles over Stichting”Water voor Leven” staat, ditmaal zelfs in kleur! Als u nog geen donateur bent, vul dan a.u.b. de antwoordcoupon in de brochure in om u op te geven en u ontvangt deze informatie ieder jaar.
In het Protestants Kerknieuws Gouda van september stond een interessant artikel over onze activiteiten, dat bij aanvragen om financiële steun uitstekend dienst kan doen.

Al heel veel jaren staan wij met een kraam op de braderie van het Waterspektakel in Reeuwijk in het laatste weekend van augustus. Naast veel foto’s en andere informatie staat er ook ieder jaar het inmiddels bekende aquarium, waarmee geld te verdienen is, maar gelukkig voor ons valt het meeste geld naast de glaasjes. Het levert naast een aardige opbrengst ook een mogelijkheid tot publiciteit op.
Kom dit jaar daar eens bij ons langs om het zelf mee te maken.

Ons aquarium tijdens het jaarlijkse Waterspektakel in Reeuwijk

Voor de opslag van de goederen, die wij naar Kaap Verdië sturen, is de grote 40-voets container onmisbaar. Deze staat nu al weer enige jaren op het terrein van Bunnik’s Logistics achter het station.
Wij zijn de directie en de medewerkers van Bunnik veel dank verschuldigd voor de belangenloze medewerking, die wij desgevraagd krijgen. Drie jaar lang werd de huur van deze container gesponsord door de Stichting Vrienden van Las Palmas uit Alphen a/d Rijn. In september jl. is deze sponsoring echter helaas beëindigd, zodat wij op zoek zijn naar nieuwe sponsoren. De huurkosten zijn ca € 1.000 per jaar. Uiteraard kunt u ook sponsor worden voor een kwartaal of halfjaar. Wij danken boven-genoemde stichting heel hartelijk voor de ontvangen financiële steun in de afgelopen drie jaar.

Onze container voor de opslag van computers bij Bunnik’s Logistics

Met onze computeractiviteiten zijn wij bij tijd en wijle nog steeds erg druk. Er zijn twee transporten geweest van ieder zes grote kartonnen dozen, met daarin vooral computers en toebehoren voor een aantal lycea, waarmee er een informaticalokaal kan worden ingericht. Verder is er nog het nodige gereedschap meegestuurd voor onze technische school. De transportkosten zijn hierdoor gehalveerd
en werden grotendeels gecompenseerd door de bijdragen in deze kosten van de betrokken lycea.
Ook dit jaar heeft Rien Schutte weer menig uurtje gespendeerd aan het nakijken van de ontvangen computers en om er Portugese software op te zetten en waar nodig de snelheid ervan te verhogen.
Voor deze onmisbare schakel in ons computerproject zijn wij hem oprecht dankbaar. In de afgelopen
zeven jaar konden wij hierdoor inmiddels meer dan 1350 computers naar 28 lycea sturen.

Zoals u hebt kunnen lezen heeft met name de heer Spinola (bijna 73 jaar!) bepaald niet stil gezeten.
Vier intensieve werkbezoeken in één jaar met de nodige resultaten is niet niks. Wij hopen dan ook dat hij dit nog enige jaren met plezier zal kunnen doen als de gezondheid hem daartoe gegeven zal worden.

Ik hoop dat u weer met genoegen dit jaarverslag gelezen hebt en gemerkt hebt dat al uw geld uitstekend terecht komt. Met uw steun gaan wij hier nog een aantal jaren met enthousiasme mee door.
Ik groet u allen hartelijk en wens u en ons werk het allerbeste toe.

Hans Kramer

Financieel overzicht 2009 van de Stichting “Water voor Leven” te Gouda


Ontvangsten Uitgaven
Saldo tegoed per 1-1-2009 € 6.004 Projectkosten school, Ponta Verde € 34.700
Donateurs € 11.488 Bijdrage expl.kosten, Ponta Verde € 8.300
Kapucijner Minderbroeders, Den Bosch € 5.000 Bijdrage aan ouderen op Fogo € 1.300
Passionistenklooster, Haastrecht € 5.000 Bijdrage aan de naaischool,Campanas € 1.350
Subsidie Gemeente Reeuwijk € 3.441 Bijdrage aan de R.K.kerk Ponta Verde € 1.000
Subsidie St.Ontw.samenwerking Gouda € 2.000 Transportkosten computers e.d. € 1.689
N.C.D.O € 24.910 Aankoop diverse gereedschappen € 1.876
Diaconie Gereformeerde Kerk, Gouda € 1.135 Vergoeding reiskosten hr. Spinola € 2.400
Diaconie Hervormde Kerk, Gouda € 1.200 kosten jaarverslag € 466
Diaconie  Protestantse Gem. Reeuwijk € 504 Promotie- en acquisitiekosten € 984
Z.W.O. Gereformeerde Kerk, Baarn € 500 Porti- en overige verzendkosten € 485
Paul Tensen Stichting, Heemstede € 1.000 drukkosten nieuwe brochure € 1.309
Stichting.t ‘Arm Kinderhuys, Breda € 1.000 Saldo tegoed per 31-12-2009 € 15.450
Stichting Pelgrimshoeve, Zoetermeer € 1.750
Huize “Frankenland”, Schiedam € 2.500
Kringloopwinkel “De Kring”, Reeuwijk € 1.000
Felofil Construcoes Lda, Lissabon € 1.000
Opbrengst Waterspektakel, Reeuwijk € 100
Sponsoring Goudse Hout B.V., Gouda € 250
Sponsoring Rabion Consultancy, Gouda € 300
Sponsoring Cruseon B.V., Nijmegen € 300
Koningin Wilhelminaschool, Gouda € 672
Opbrengst tankaktie “de Baanderij” € 125
Rentebaten € 130
€ 71.309 € 71.309