2010

Inhoudsopgave

 

Voorwoord

 

  1. Ontwikkelingen op Kaapverdië

 

  1. Ontwikkelingen op Fogo

 

  1. Onze activiteiten op Fogo in 2010 en de plannen voor 2011

 

  1. Informatie over de geldwerving in 2010

 

  1. Onze activiteiten in Nederland

 

  1. Financieel overzicht 2010

 

Colofon

Stichting Water voor Leven

Palenstein 7

2804 GA Gouda

Tel: 0182-534157

Stichting Water voor Leven staat

ingeschreven bij de Kamer van Koophandelte Rotterdam onder nummer 41173427

www.watervoorleven.nl

mail: jakramer@planet.nl

Bankrekeningnummer 50.74.50.418

Gironummer 59.14.009

 

 

 

Voorwoord

 

Het is weer een heel verhaal geworden. Elk jaar neem ik mij mijzelf voor het dit keer iets korter te maken, maar er is het afgelopen jaar ook zoveel gebeurd, dat het me niet helemaal gelukt is. Toch hoop ik dat u dit jaarverslag met plezier zult lezen, zodat u op de voet kunt volgen wat er met uw geld is gebeurd.

Ik groet u allen hartelijk en wens u en onze werkzaamheden het allerbeste toe.

                                                                                                                                                                                Hans Kramer

Voor mij het mooiste plekje van Fogo, de omgeving van de vulkaan Pico
Voor mij het mooiste plekje van Fogo, de omgeving van de vulkaan Pico

1. Ontwikkelingen op Kaapverdië

Dit jaar wil ik aan het begin van dit jaarverslag ingaan op de diverse aspecten van de economische ontwikkeling van Kaap Verdië in het afgelopen jaar. Dit mede in het licht van de financiële crisis, die vanuit Amerika in 2008 ook Europa en andere werelddelen heeft getroffen. Bij de beschouwing van de economische situatie van Kaap Verdië moet in aanmerking worden genomen dat deze archipel van negen bewoonde eilanden en een bevolking van slechts ca. 500.000 inwoners serieuze problemen heeft om zich op eigen kracht economisch te ontwikkelen. Toch kwalificeerde het IMF (Internationaal Monetaire Fonds) in een rapport van december 2009 de economie van Kaap Verdië als solide. Het land krijgt veel financiële steun in de vorm van leningen tegen een lage rente, onder meer van de Wereldbank en de ADB (African Development Bank). De economische groei bedroeg in 2008 nog 6,3 %, doch vooral als gevolg van fors lagere belastinginkomsten, mede door een flinke daling van het aantal toeristen aan Sal en Boa Vista (de eilanden met de witte stranden en azuurblauw water) daalde dit percentage tot3,6 in2009. Volgens verwachting zal dit echter voor 2010 weer stijgen tot  4,5 %, dus dat is niet verkeerd.

Het fraaie strand van Santa Maria op het eiland Sal

De laatste vijf jaar is de gemiddelde werkeloosheid gezakt van 24% in 2005 tot 16% in 2009. Dit percentage verschilt van eiland tot eiland, afhankelijk van de economische activiteiten. p “ons” eiland  Fogo bedraagt het nog altijd ca.25%, doch ook hier is een dalende trend zichtbaar. Het gemiddelde jaarinkomen per hoofd van de bevolking steeg van €1700 in2005 tot €2800 in2009. De waarde van de CV escudo ligt al sinds de invoering van de euro in 2001 stabiel op 110 escudo’s voor 1 euro. Dit valutasysteem van een vaste koppeling aan de  euro is een groot voordeel in de handel met het buitenland en voor het weer stijgend aantal toeristen naar dit mooie vakantieland.

Het politieke bestel is democratisch te noemen met vrije verkiezingen, waarvan de uitslag gerespecteerd wordt door de twee grote politieke partijen, de PAICV en de MPD, die elkaar in grootte niet veel ontlopen. Tijdens de laatste Algemene verkiezingen op 6 februari 2011 werd de PAICV weer de grootste partij met 38 van de 72 zetels in het Parlement. De MPD behaalde er 32 en de overige twee waren voor de UCID, één van de kleinere partijen. Dat het spannend was bleek wel toen het uiteindelijke resultaat bekend werd: PAICV 51 %, tegenover MPD en UCID samen 49 %. Het waren rustige en goed verlopen verkiezingen, waarvan de uitslag de dag erop al vast stond. Ongeveer 2/3van de kiesgerechtigde Kaap Verdianen heeft zijn of haar stem uitgebracht, ook die in het buitenland!

Door de geografische ligging (ca1000 kmboven de evenaar) en500 kmvoor de kust van Senegal in de Atlantische oceaan, in het verlengde van de Sahel-zone heeft Kaap Verdië een droog klimaat. In de regentijd van vier maanden (augustus-november) is er kans op een behoorlijke regenval (moessonregens), maar soms lang niet genoeg en in voldoende omvang om van een goede oogst te kunnen spreken. In de dertiger en veertiger jaren hebben langdurige periodes van te weinig regen geleid tot hongersnoden en emigratie op grote schaal naar voornamelijk Amerika. Er wonen nu ongeveer 400.000 Kaap Verdianen in Amerika, vooral  in en rond de havenstad Boston.

Het ligt in de bedoeling in de komende drie jaar nog een aantal stuwdammen te bouwen, naast de bestaande op het eiland Santiago, waardoor een stuwmeer van ca 1 mln m3 is ontstaan, zodat irrigatie van de omliggende bananen- en suikerrietplantages mogelijk is geworden. Financiering en de bouw ervan is verricht door Chinezen, die met hun winkels met goedkope producten soms te nadrukkelijk aanwezig zijn in het stadsbeeld. Autochtone winkeliers kunnen maar al te vaak de concurrentie hiervan niet bolwerken. Dit is een negatieve ontwikkeling, die de regering toch wel zorgen baart.

Stuwdam op het eiland Santiago

Kaap Verdië is in de behoefte aan levensmiddelen voor ruim 70% afhankelijk van de import ervan, voornamelijk rijst, graan en vlees. De financiering van deze aankopen legt een zware druk op de staatsfinanciën.

Om een beetje een indruk te krijgen hierbij de volgende cijfers:

De totale import van goederen en diensten is in 2010 begroot op € 674 mln. t.o. € 84 aan exportgoederen. De sterke groei van het toerisme is een stijgende bron van inkomsten. Verder is  de financiële en materiële hulp, die de ongeveer 600.000 emigranten vanuit alle delen van de wereld naar hun vaderland sturen van onmisbare waarde (ca 30% van het Bruto Nationaal Inkomen).

Kaap Verdië voert al jaren een goed macro-economisch beleid met wisselende groeicijfers en een  laag inflatieniveau. Dit heeft ertoe geleid dat de Verenigde Naties een paar jaar geleden heeft besloten om dit land te promoveren van de categorie Minst Ontwikkelde Landen (MOL’s) tot Ontwikkelingsland. Om dit te bepalen wordt gekeken naar drie criteria: het fors gestegen bruto nationaal inkomen per inwoner, de tot nr. 84 gestegen plaats op de Human Development Index (van totaal 182 landen) en Economische kwetsbaarheid.

Op dit laatste criterium scoort Kaap Verdië helaas niet zo hoog door de omstandigheden, zoals hiervoor genoemd (klimaat, verdeeld over negen eilanden en het ontbreken van natuurlijke grondstoffen). Dit is een structureel probleem, dat moeilijk oplosbaar is. Stijgende olie- en voedselprijzen drukken momenteel de economische groei, gezien de afhankelijkheid van deze producten. Kaap Verdië is echter in vergelijking met heel veel Afrikaanse landen een oase van rust, stabiliteit, goed bestuur en armoedebestrijding. Nederland heeft een goede band met dit land, o.a. vanwege de grote Kaap Verdiaanse gemeenschap in Rotterdam en omstreken ( 23.000 personen).

Wijnbouwcoöperatie op Fogo, die volgend  jaar 30.000 flessen per jaar kan produceren

 

2. Ontwikkelingen op Fogo

Zoals gebruikelijk eerst wat informatie over het verloop van de regentijd. Pas begin augustus viel in de regio San Jorge tot Campanas, waar de meeste van de door ons gebouwde cisternes staan, de eerste regen van enige omvang. Aangezien in deze streek veel landbouw plaats vindt gaf dit aanleiding tot veel activiteit. Gelukkig viel er in de volgende twee maanden op heel Fogo veel regen, zodat alle cisternes vol drinkwater kwamen. Door de ruime regenval is de maïsoogst goed geweest en dat gold ook voor de overige landbouwproducten zo als  bonen, aardappels, maniok en voor de diverse soorten fruit. Voor de meeste mensen is dit een zorg minder omdat de prijs van groenten en fruit dan beter betaalbaar is dan bij een slechte oogst.

In het vorige jaarverslag maakte ik melding van de reconstructie van veel wegen op Fogo.

Met de asfaltering van de rondweg om het eiland is begonnen. Een groot deel ervan wordt eerst verbreed, hetgeen een behoorlijke klus is. De klinkerweg omhoog naar Cha das Caldeiras (dus naar de vulkaan) is reeds over een afstand van14 kmgeasfalteerd en erg mooi geworden. Ook de wegen in het binnenland worden dus verbeterd. Hetzelfde geldt voor het vliegveld, dat behoorlijk is vergroot, zodat nu ook middelgrote vliegtuigen (geschikt voor ca .70 personen) kunnen landen op de1500 meterlange landingsbaan.

Door het toenemende toerisme naar Fogo is er behoefte aan meer hotels. Deze zijn er dan ook gekomen in het afgelopen jaar, vooral in de hoofdstad San Filipe. Met name het hotel Savanne in het oude centrum is erg mooi geworden en voorzien van een klein zwembad. Ook het aantal restaurants is uitgebreid en de kwaliteit ervan is uit eigen ervaring verbeterd.

 

Op 5 november is in San Filipe een heel grote technische school door de Minister-President feestelijk geopend. De bewoners (ca. 12.500) hebben er bij het Gemeentebestuur op aangedrongen dat er ook in de hoofdstad een opleidingscentrum voor beroepsonderwijs noodzakelijk zou zijn en verzochten de burgemeester stappen te ondernemen, die er toe moesten leiden dat deze er ook zou komen. De successen van onze technische school in Ponta Verde hebben daar volgens ons zeker aan bijgedragen.

Via een financiering van maar liefst € 1,2 miljoen van de Portugese overheid is de bouw van dit

“Centro Profissional” dan ook gerealiseerd. Voorlopig zal een deel van de school mede gebruikt worden door de eerste Universiteit van Kaap Verdië.  Welke technische opleidingen er gegeven zullen worden is nu nog niet duidelijk. Deze school is geen concurrent van onze school, die gelukkig veel kleinschaliger werkt en zich vooral richt op de jongelui uit de omgeving en van het eiland Brava.

  Nieuwe technische school in de hoofdstad San Filipe

Medio 2010 is de gerenoveerde en vergrote kerk in Ponta Verde in gebruik genomen. Op het bestaande gebouw is een kerkzaal gebouwd en op de begane grond zijn zalen ingericht, geschikt voor allerlei doeleinden. De capaciteit van de kerkzaal is verdubbeld. Het is een prachtig gebouw geworden, waaraan onze Stichting ook een (klein) steentje heeft bijgedragen. Bij mijn vorige werkbezoek in 2008 vroeg de pastoor ons om een financiële bijdrage om voor de regentijd het dak nog gereed te krijgen. Wij hebben toen € 1000 verstrekt en het dak was gelukkig op tijd klaar. De pastoor en de parochianen zijn erg blij en heel trots op hun nieuwe kerk.

 

3. Onze activiteiten op Fogo in 2010 en de plannen voor 2011

Begin februari begon reeds het eerste werkbezoek van onze voorzitter aan Kaap Verdië.

Alvorens naar Fogo door te reizen verbleef hij twee dagen in Praia om met het IEFP, een onderdeel van het Ministerie van Arbeid, te onderhandelen over de betaling van de leraren van onze opleidingen Electro- en Installatietechniek, die half januari in Ponta Verde waren begonnen. Deze salariskosten zijn begroot op ca         € 17.000. Na deze bespreking succesvol te hebben afgerond vertrok hij naar Fogo om de bouw van het derde lokaal op onze school in Velho Manuel op te starten. De bouwkosten gaan volgens  een begroting van onze aannemer  ongeveer € 13.000 bedragen. Op de kantine wordt in drie maanden tijd een prachtig lokaal gebouwd en de hele school krijgt een nieuw verfje, zodat alles er weer als nieuw uitziet.

Verder vond er een bespreking plaats met de Commissie “Strijd tegen armoede”  over de financiering van de onkosten  m.b.t. de huisvesting van 34 cursisten in twee internaten, gedurende de cursus van tien maanden van hun beroepsopleiding in Ponta Verde. De uitkomst was dat zij €  12.000 willen bijdragen aan deze kosten.

De Deense organisatie Bornefonden op Fogo, die 12 cursisten van onze technische school wil financieren, draagt ongeveer € 14.000 bij aan voornoemde opleidingen, die beiden met 23 cursisten zijn gestart. De overige exploitatiekosten worden gefinancierd uit een subsidiebedrag van ca € 7.000 van onze Stichting in Nederland. Zo draagt iedereen zijn steentje bij om aan het eind van het cursusjaar een goed resultaat te behalen.

 

Oud cursist (rechts) Houtbewerking met een werknemer voor zijn eigen bedrijf

 In de laatste week van april vertrok de hr. Spinola alweer naar Kaap Verdië om daar de coördinatie van de diverse lopende projecten op kundige wijze uit te voeren. Dit betreft onder meer de voorbereiding van het project, dat in het 2e halfjaar op het programma stond, te weten de inrichting van een praktijklokaal voor de opleiding Metaaltechniek. Alvorens de machines, waarmee aluminium raam- en deurkozijnen gefabriceerd worden, geplaatst kunnen worden moet een kleine verbouwing plaatsvinden, die door de aannemer op ca.       € 4.000 begroot wordt. Er moet een tussenmuur gesloopt te worden en de capaciteit van de elektriciteit moet aangepast worden aan de vereiste sterkte van 380 volt voor de metaalmachines.

In Praia zijn inmiddels drie dozen met daarin 26 computers aangekomen, die bij de douane uitgeklaard moeten worden, voordat ze naar diverse lycea gebracht kunnen worden om er een informaticalokaal mee in te richten.

Er vinden nog een aantal vergaderingen plaats met de diverse organisaties, waarmee we samenwerken. De financiële steun die we hiervan krijgen is onmisbaar om onze technische school draaiend te houden.

In de zomer gaat de Fam. Boonstra met de voorzitter mee om de overdracht van het derde lokaal op de school van Velho Manuel aan een vertegenwoordiger van het Min. van Onderwijs bij te wonen. De laatste keer dat zij er waren was in 2004 toen dezelfde school feestelijk werd opgeleverd.

De gedelegeerde van genoemd ministerie benadrukte in zijn speech dat het extra lokaal nodig was, maar dat er onvoldoende middelen waren om de financiering zelf voor hun rekening te nemen:

“ Onze blijheid is net zo groot als de dank aan de Stichting “Water voor Leven “ en aan alle mensen die daar in Nederland en Kaap Verdië achter staan”.

De eerste stappen worden gezet m.b.t. het uitbreidingsproject van onze technische school met

een gebouw met één verdieping en een fraaie dakverdieping erop. Dit project is heel mooi getekend door Sarah Krivanka, een architecte en vrijwilligster van de Amerikaanse organisatie Peace Corps. Zij werkt gedurende twee jaar als lerares Engels bij ons. Ze heeft het goed naar haar zin en heeft het project compleet uitgewerkt. De aannemer heeft voor de 1e fase een kostenbegroting van € 78.000 opgemaakt. De hiervoor benodigde financiering zal in de loop van 2011 geregeld moeten worden. De 2e fase, die naar verwachting in 2012 gerealiseerd zal worden is begroot op € 47.000, zodat de totale financiering op € 125.000 komt; dit is een hoop geld!

Links op de tekening  ziet u de nog te realiseren uitbreiding van onze technische school

Op de terugreis is de hr. Spinola op 16 juli via Portugal gevlogen en heeft in Lissabon contact opgenomen met een machineleverancier in Aveiro om zich te oriënteren op de aankoop van de benodigde metaalmachines en toebehoren. Een maand later vertrekt hij weer richting Lissabon  samen met een Kaap Verdische vriend van hem en rijden ruim300 kmnaar Aveiro om de betreffende machines te bekijken en te bespreken hoe de aankoopprocedure verder verloopt.

Op 2 september werd voor de tweede maal de lange reis naar Aveiro ondernomen om de aankoop te bevestigen en via internet te betalen. De machines moeten ingepakt worden en de documenten voor verzending in orde gemaakt en het vervoer naar de haven van Lissabon geregeld worden. Op 14 september is het zover dat alle machines, de nodige onderdelen en het aangekochte  aluminium verscheept kunnen worden naar Praia.

Op 21 oktober vertrekt de hr. Spinola samen met zijn vrouw voor een lang verblijf op Fogo. Tussendoor gaat hij terug naar Praia om de metaalmachines bij de douane uit te klaren en voor verscheping naar Fogo zorg te dragen. Een geplande bespreking op het kantoor van de IEFP is noodzakelijk om het opleidingsprogramma voor 2011 door te spreken en toe te lichten. Resultaat is dat de betaling van de lerarensalarissen voor twee opleidingen wordt toegezegd.

Weer op Fogo beginnen de voorbereidingen voor het plaatsen van de machines in het verbouwde praktijklokaal. Half november worden deze machines met een grote vrachtwagen van de haven naar Ponta Verde gebracht en op hun plaats gezet. Voor de installatie ervan en het geven van instructies aan de twee leerkrachten komt op 9 december een technicus uit Portugal over. Als ik zelf op zaterdag 18 december voor het eerst de machines zie ben ik onder de indruk van  het resultaat. Er zijn al een aantal raam- en deurkozijnen geproduceerd en die zien er prachtig uit. Nu maar hopen dat de opleiding goed op gang komt, zodat we uiteindelijk tevreden kunnen zijn over alle inspanningen, die er nodig waren om deze opleiding Metaaltechniek mogelijk te maken.

 Het praktijklokaal voor de nieuwe opleiding metaaltechniek

4. Informatie over de geldwerving in 2010

Het bedrag dat wij het afgelopen jaar van onze particuliere donateurs gekregen hebben is gestegen van € 11.500 tot € 13.375. De oorzaak hiervan is deels gelegen in incidentele giften naar aanleiding van het overlijden in juli van ons bestuurslid Jan Lint. Op de overlijdenskaart werd op zijn verzoek gevraagd om een donatie op de rekening van Stichting Water voor Leven in plaats van bloemen. Dit leverde het mooie bedrag van € 1.220 op. Wij zijn Marianne en Jan en alle gevers hiervoor zeer erkentelijk.

In het 1e kwartaal ontvingen wij 90% van de toegezegde KPA-subsidie van € 24.900 voor onze twee reeds genoemde projecten in 2010. Helaas was het de laatste subsidie van de NCDO omdat de KPA-regeling per 1 oktober opgehouden is te bestaan. Met mij betreuren vele organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking dit besluit van Minister Koenders. Vanaf 1993 heeft onze Stichting elk jaar een KPA-subsidie, via een verdubbeling van 50% van de projectkosten, gekregen, dus achttien jaar lang. Wij zijn de NCDO dan ook zeer dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen en de altijd prettige samenwerking in al die jaren. We zullen ze missen.

Van de Gemeente Reeuwijk ontvingen wij wederom een fraaie donatie van € 4.422 op basis van 50% van de gedoneerde gelden van inwoners van Reeuwijk en 100% van de promotie- en acquisitiekosten. Wij hopen dan ook dat ook na de fusie met de Gemeente Bodegraven wij op deze onmisbare financiële steun, die al dateert van begin tachtiger jaren, kunnen blijven rekenen.

De Hervormde en Gereformeerde Diaconie alsmede de Protestantse Gemeente “De Ark” in Reeuwijk steunen ons ook al vele jaren en zijn vaste waarden geworden voor de financiering van onze projecten.

De Stichting Dirk Bos Fonds heeft ons op basis van deze kerkelijke bijdragen reeds driemaal eerder een subsidie verstrekt van € 3.000;  maar eind 2010 werden wij verblijd met een verdubbeling hiervan over de bijdragen in 2008 en 2009 van maar liefst  € 6.522. Dit op voordracht van een bestuurslid; bedankt Klaas!

De overige giften van de diverse instanties, waarmee ook al jaren een goede vertrouwensband is opgebouwd, staan onder dankzegging vermeld in het financieel overzicht bij dit jaarverslag.

Wij hopen dat wij nog in het lopende  jaar zonder overheidssteun de financiering van ons uitbreidingsproject in Ponta Verde rond kunnen krijgen.

 

5. Onze activiteiten in Nederland

In het eerste kwartaal van het jaar heb ik het altijd erg druk met het schrijven, het laten drukken en het bezorgen/verzenden van het jaarverslag. Door het verblijf van mijn vrouw en ik als gast van de Fam. Spinola op Fogo in de laatste twee weken van december heb ik zeer recente foto’s van onze projecten en andere bezienswaardigheden kunnen nemen, die u hier gepubliceerd ziet.

Als het jaarverslag in maart gereed is kunnen de meeste financieringsaanvragen geschreven worden om de verdubbeling van de toegezegde KPA-subsidie van de NCDO te kunnen realiseren. Dat is dit jaar goed gelukt mede omdat er goed en snel gereageerd is op deze verzoeken en door de donateurs door middel van de bijgevoegde acceptgirokaart.

Op 29 april jl. werd ik compleet verrast toen bleek dat een lintje van de Koningin voor mij bestemd was in plaats van voor iemand anders, waarvoor ik naar de Schouwburg van Gouda was gekomen. Ik voelde me  vereerd met de aanwezigheid van de Consul van Kaap Verdië, mijn ouders (mijn moeder werd op dezelfde dag 85 jaar), vrouw en kinderen, familieleden en  vrienden.

Bij de uitreikingspeech door de Burgemeester vernam ik dat ik was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze Koninklijke onderscheiding is mij toegekend vanwege mijn werkzaamheden via Water voor Leven voor Kaap Verdië en voor mijn verdiensten m.b.t. mijn activiteiten op het kerkelijk vlak in Gouda. Ik ben met deze vorm van waardering uiteraard zeer verguld en ik hoop het werk op beider terrein in gezondheid nog enige tijd te mogen doen.

 

Op 13 juli overleed ons bestuurslid Jan Lint op de leeftijd van 68 jaar na een langdurige ziekte en een strijd, die hij niet winnen kon. Jan was een man van het eerste uur van Water voor Leven.

Als lid van het Actiecomité heeft hij in 1987 mij als buurman gevraagd om penningmeester te worden van de nog op te richten Stichting Water voor Leven. Jan was als adviseur tijdens de vergaderingen van grote waarde bij de besluitvorming en het nemen van soms moeilijke beslissingen. In een In Memoriam tijdens de uitvaartplechtigheid heb ik hem mogen gedenken en bedanken voor zijn inspanningen voor onze Stichting.

Gelukkig konden wij de lege plaats, die was ontstaan in ons bestuur, in september reeds opvullen door

mevr. Adrie de Gooyer- van Eijk, die bereid was tijd te gaan spenderen voor onze Stichting.

Aangezien onze activiteiten met betrekking tot het verzenden van computers en toebehoren behoorlijk teruglopen, omdat het aanbod van geschikte computers om naar Kaap Verdië te sturen fors verminderd is, hebben we besloten de te grote 40-voets container, waarvan de huur van € 78 per maand dit jaar voor eigen rekening was, te vervangen door een 20-voets container. Toen deze er twee maanden stond kregen wij via Bunnik’s Logistics, op welk terrein de container staat, het aanbod om van een gratis container gebruik te mogen maken voor de opslag van onze goederen, die we willen versturen. Dit scheelt ons ca € 600 per jaar aan huur, dus zijn wij met deze geste heel blij en dankbaar. In 2010 hebben er twee transporten plaatsgevonden, voornamelijk met computers voor diverse lycea op het eiland Santiago en de hoofdstad Praia. Een deel van deze transportkosten krijgen wij terug na aflevering van het computermateriaal op de betreffende scholen.

Voor de goede orde, wij zijn nog steeds geïnteresseerd in snelle Pentium 3 en 4 computers en in flatscreens, in plaats van de gewone, volumineuze, monitoren, die wij de laatste jaren kregen. Voor het nakijken en plaatsen van Portugese software op de te versturen computers kunnen wij gelukkig nog steeds rekenen op de medewerking van Rien Schutte. Wij zij hem hier oprecht dankbaar voor. Hij doet dit werk als onmisbare schakel in het hele computergebeuren nu al bijna tien  jaar!

Hoewel de hr. Spinola pas op 12 januari 2011 terugkwam van zijn van zijn laatste bezoek aan Kaap Verdië is hij op 14 februari alweer vertrokken voor zijn eerste werkbezoek naar Fogo. Hij hoopt voor zijn 74e verjaardag op 23 maart weer terug te zijn. Wij hopen dat zijn gezondheid in de komende jaren het toelaat dat hij aan de realisatie van het komende uitbreidingsproject de nodige aandacht en zorg kan verlenen.

 

 


6. Financieel overzicht 2010 van de Stichting “Water voor Leven” te Gouda
Ontvangsten Uitgaven
Saldo tegoed per 1-1-2010

€ 15.450

 Projectkn.3e lokaal, Velho Manuel

€ 12.922

Donateurs

€ 13.755

 Projectkn. Opleiding Metaaltechniek

€ 38.051

N.C.D.O

€ 22.420

 Transportkosten computers e.d.

€ 2.295

Subsidie Gemeente Reeuwijk

€ 4.220

 Bijdrage aan de naaischool,Campanas

€ 1.000

Subsidie St.Ontw.samenwerking Gouda

€ 2.000

 Bijdrage aan ouderen op Fogo

€ 1.000

Diaconie Gereformeerde Kerk, Gouda

€ 2.635

Bijdrage expl.kosten, Ponta Verde

€ 5.714

Diaconie Hervormde Kerk, Gouda

€ 1.200

Huurkosten container

€ 960

Diaconie  Protestantse Gem. Reeuwijk

€ 527

Aankoop diversen

€ 1.403

Paul Tensen Stichting, Heemstede

€ 1.000

Vergoeding reiskosten hr. Spinola

€ 2.900

Stichting.t ‘Arm Kinderhuys, Breda

€ 1.000

kosten jaarverslag

€ 434

Stichting Pelgrimshoeve, Zoetermeer

€ 1.400

Promotie- en acquisitiekosten

€ 957

Stichting Emmaus, Haren

€ 500

Porti- en overige verzendkosten

€ 302

Huize “Frankenland”, Schiedam

€ 3.500

Kosten Kamer van Koophandel

€ 26

Kringloopwinkel “De Kring”, Reeuwijk

€ 1.000

Saldo tegoed per 31-12-2010

€ 10.085

Stichting Pieter Bos Fonds

€ 6.522

 

Opbrengst Wereldfestival, Gouda

€ 95

Opbrengst Bruisend Reeuwijk

€ 70

Sponsoring Goudse Hout B.V.,Gouda

€ 250

Sponsoring Rabion Consultancy

€ 250

Opbrengst tankaktie “de Baanderij”

€ 128

Rentebaten

€ 127

€ 78.049

€ 78.049