Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-01

Nieuwsbrief Stichting Water voor Leven 2021-01

In deze nieuwsbrief:

1. Dank voor uw steun
2. Bouw kas bij Centrum voor Beroepsopleidingen
3. Gereedschap voor schilders
4. Onderwijs Centrum voor Beroepsopleidingen
5. Collecte Protestantse Gemeente De Ark (Reeuwijk)
6. Gevolgen corona voor het onderwijs

1. Dank voor uw steun

Daar willen we deze nieuwsbrief mee beginnen. We hebben de afgelopen periode enorm veel steun voor ons werk ervaren. Dat doet niet alleen ons goed, maar ook de mensen op Fogo. Zij weten dat er in Nederland aan hen gedacht wordt. Verderop in deze nieuwsbrief leest u wat wij hebben kunnen doen met de middelen die ons beschikbaar gesteld zijn. Zonder uw hulp had dat niet gekund.

2. Bouw kas bij Centrum voor Beroepsopleidingen

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat de opleiding Landbouw, Productie en Beheer is gestart. De cursisten volgen de praktijklessen op een stuk grond naast de school dat is geschonken door een lid van ons bestuur op Fogo. We zijn een actie gestart om op deze grond een kas te kunnen bouwen. Enkele stichtingen hebben ons gesteund met een totaalbedrag van € 5.500,-. Dit is aangevuld met  een fantastische opbrengst van een collecte in de PKN wijkgemeente “De Veste” van ruim € 1.100,-.  
Zo hebben we de benodigde € 6.460,- heel snel bij elkaar gekregen.
Wij zijn daar zeer dankbaar voor. Inmiddels is begonnen met de voorbereiding van de bouw. De kas zal zoveel mogelijk gebouwd worden door cursisten van de school, daardoor zijn de kosten beperkt. Het is dan ook een heel mooi leerproject voor deze jongeren. In de volgende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de voortgang.

Cursisten op de plek waar de kas zal komen

3. Gereedschap voor schilders

Het is heel mooi dat er 5 dove jongeren zijn opgeleid tot schilder. Deze jongeren hebben zonder opleiding vrijwel geen toekomst. We zijn zeer dankbaar dat deze jongeren naast een diploma ook een set gereedschap en trap hebben gekregen. Daarmee zijn hun kansen op werk aanzienlijk vergroot. De benodigde middelen ( € 1.250,- ) hebben we dankzij een bedrijf, een bijdrage van het Werelddiaconaat van de Protestantse Kerk Gouda en bijdragen van onze donateurs bij elkaar gekregen.

Uitreiking gereedschap aan schilders

4. Onderwijs Centrum voor Beroepsopleidingen

De nieuwe opleiding landbouw, productie en beheer is gestart met 18 cursisten. Deze cursisten worden allemaal gesteund door donateurs van onze Stichting. Deze opleiding is een hele mooie aanvulling voor de school. De jongeren kunnen bijdragen aan de modernisering van de landbouw op Fogo.  Zodra de kas in gebruik genomen kan worden, kunnen deze cursisten zich ook bekwamen in moderne technieken op het gebied van irrigatie en watermanagement.

Een andere nieuwe opleiding is onderhoud en bouw van vissersboten. De start is helaas vertraagd. De verwachting is dat deze opleiding – die veel perspectief biedt – in het voorjaar van start kan gaan. Er zijn nu 18 inschrijvingen waarvan er 2 door Water voor Leven worden gesteund.

Wij hebben zowel rechtstreeks als via de bestuursleden van Água Para Viver op Fogo zeer goede contacten met deze school. Zodra de corona-perikelen het toestaan, kunnen de cursisten van de elektro-, installatie- en aluminiumtechniek met hun stage starten.

5. Collecte Protestantse Gemeente De Ark (Reeuwijk)

De Protestantse Gemeente De Ark heeft ook een collecte voor Water voor Leven gehouden. Dit leverde het mooie bedrag van € 530,- op. Daarmee kunnen wij een cursist van de opleiding landbouw, productie en beheer ondersteunen.

6. Gevolgen corona voor het onderwijs 

De studenten bereiden zich voor op de tentamens. Normaal worden deze tentamens in februari afgenomen. Het is nog niet bekend of deze moeten worden uitgesteld.

Tenslotte

Wilt u naar aanleiding van deze  nieuwsbrief onze Stichting steunen, dan kan dat door uw gift over te maken naar:
Bankrekening: NL 11 INGB 0005 91 4009
ten name van Stichting Water voor Leven te Gouda

Via deze link kunt u via i-DEAL ook een donatie overmaken.

De Stichting Water voor Leven heeft de ANBI status.

Wij beantwoorden graag uw vragen of opmerkingen via:

secretaris@watervoorleven.nl of telefonisch 06 – 28334978

Namens de Stichting Water voor Leven,

David van Midden, secretaris

19 januari 2021