Bouw Gemeenschapshuis

 

 

Inhoudsopgave:

 1. 1.     Aanvrager: Stichting Water voor Leven te Gouda
 2. 2.     Doelstelling, Visie en Missie
 3. 3.     Bestuur en vrijwilligers
 4. 4.     Coordinatie op Fogo: Associacao Agua para Viver
 5. 5.     Bereikte resultaten, een kort overzicht
 6. 6.     Project: Bouw en inrichting van Gemeenschapshuis te Campanas
 7. 7.     Begroting en dekkingsplan

 

 

Colofon:

Stichting Water voor Leven

Palenstein 7

2804 GA Gouda

Tel: 0182-534157

Stichting Water voor Leven staat ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel te Rotterdam onder nummer 41173427

Website: www.watervoorleven.nl

E-mail    : info@watervoorleven.nl

Rekeningnummer:

NL44ABNA0507450418

 

Aanvraag van een projectdonatie aan Triodos Foundation

 1. Aanvrager: Stichting Water voor Leven te Gouda Onze Stichting is op 3 juni 1988 opgericht (zie Statuten) als voortzetting van het  Actiecomité     Water voor Leven, dat zich sinds begin 1980 bezighield met het opzetten van kleinschalige ontwikkelingsprojecten op het Kaapverdische eiland Fogo. Initiator van deze activiteiten is de           hr. Agnelo Spinola (77 jaar), die medio 1964 om economische redenen  naar Nederland  is gekomen. Een bijna noodlottige droogteperiode van 3 jaar op Kaapverdië was voor enkele migrantenfamilies, vrienden en bekenden eind jaren zeventig de aanleiding voornoemd Actiecomité op te richten. Via acties werd geld ingezameld om op Fogo projecten t. b. v. verbetering van de watervoorziening, voornamelijk om de aanleg van een aantal cisternes (opslagreservoirs voor de opvang van regenwater) te kunnen laten uitvoeren. Dit verliep zo voorspoedig, dat na een achttal jaren de behoefte ontstond voor een officiële stichting.
 2. Doelstelling, visie en missieDe statutaire doelstelling van de stichting luidt:“Het ondersteunen en doen uitvoeren van projecten m.b.t. de verbetering van de leefomstandigheden van de kansarmen in Kaapverdië en in het bijzonder op het eiland Fogo”.

  Missie:        Het is de missie van St. Water voor Leven op Kaapverdië en vooral op Fogo het basis- en beroepsonderwijs te bewerkstelligen. Onze doelgroep is de jeugd van 6-26 jaar.Visie :         Het bestuur van Stichting Water voor Leven streeft ernaar bij te dragen aan een gemeenschap, waarin in de naaste toekomst jaarlijks honderden kinderen profiteren van een relatief hoogwaardige onderwijsomgeving en waarin tientallen jongeren na een beroepsopleiding een officieel diploma ontvangen en daarmee gerede hoop hebben op een sterk verbeterde toekomst door inkomsten uit betaalde arbeid of uit een zelf gestart bedrijfje

 3. Bestuur en vrijwilligers

Stichting Water voor Leven drijft op vrijwilligers uit specifieke vakgebieden. Hieronder vindt u een overzicht van onze organisatie:

 

 Coordinatie op Fogo:  Associacao Agua para Viver

4.1Associacao Agua para Viver is vrijwel gelijk opgekomen met Actiecomité Water voor Leven. Onze Voorzitter, Agnelo Spinola, is hierin een bindende factor geweest. Inmiddels bestaan beide partners officieel al meer dan 26 jaar, maar de wil en de kracht om samen aan een beter Kaapverdië te werken bestaat nog steeds. Alle projecten, die Stichting water voor Leven vanuit  Nederland financieel ondersteunt, staan onder lokaal toezicht en uitvoering van Ass. Agua para Viver met coördinatie van onze voorzitter tijdens zijn vele werkbezoeken aan Fogo (3 maal per jaar).Het lokale bestuur is zeer kundig en betrokken en bij uitstek een professionele partnerorganisatie.

4.2 Bestuur en vrijwilligers

Voorzitter:                   Sebastiao Batista;  voormalig advocaat in Amerika en sinds 1995 werkzaam op Fogo als docent Engels aan het Lyceum in de hoofdstad San Filipe.Penningmeester:       Maria Gomes; directeur van een Jardin Infantil. Zij beheert sinds de oprichting van de Associacao op deskundige wijze de geldstroom op Fogo.

Secretaris:                   Orlanda Araujo: onderwijzeres op een Escola Primera. Zij notuleert de vergaderingen en onderhoudt de correspondentie met de geld gevende instellingen in Kaap Verdië.

Coördinator:               Manuel Jesus de Pina: docent Portugees op het Lyceum. Hij coördineert alle activiteiten van ons Centro Formacao Profisional te Ponta Verde, Fogo

Administrateur:        Adolfo Rodrigues; directeur van Escola Academica (een particulier Lyceum met 350 leerlingen) in San Filipe. Hij administreert de gang van zaken bij de lopende opleidingen op onze technische school d.m.v. kwartaalverslagen aan het I.E.F.P., de financiële afdeling van het Ministerie van Arbeid, waar alle technische scholen op Kaapverdië onder vallen. Hij vraagt de subsidies aan voor het betalen van de salarissen van de leerkrachten. Verder is hij landelijk voorzitter van de Vakbond voor Onderwijzend Personeel. Hij vervult een belangrijke rol binnen de Associacao, gezien zijn grote netwerk, intelligentie, visie en daadkracht.

 

 

 


5. Bereikte resultaten, een kort overzicht

 Door een nijpend gebrek aan drinkwater op Fogo hebben wij ons vanaf 1980 de eerste tien jaar vrijwel uitsluitend toegelegd op projecten ter bevordering van de drinkwatervoorziening.

Te beginnen bij de aanschaf van een pick-up met daarop een watertank van 1500 liter, die twee jaar heeft rondgereden tussen diverse dorpen. In 1982 is de eerste door ons gebouwde cisterne in gebruik genomen. Daarna volgden er tot 1992 nog negen van deze waterreservoirs, waar 250.000 tot 450.000 liter drinkwater in kan worden opgeslagen. Via een vloeiveld wordt het regenwater naar de cisterne geleid, waar het eerst op natuurlijke wijze wordt gezuiverd. Ook zijn twee bestaande cisternes door ons gerenoveerd en van een groot vloeiveld voorzien. Mede door het aanleggen van een waterleiding door de overheid is het grootste drinkwaterprobleem nu vrijwel overal opgelost.

In de dringende behoefte aan uitbreiding van onderwijscapaciteit heeft Stichting Water voor Leven grotendeels kunnen voorzien door de bouw van tien lagere scholen en de uitbreiding van vijf scholen met één of meerdere lokalen. Bij vrijwel alle van de deze vijftien scholen is ook een keuken/kantine gebouwd, zodat de kinderen een kleine maaltijd van maïspap kunnen krijgen. Aan goed opgeleid onderwijspersoneel is gelukkig geen gebrek.

In 1990 is in Campanas een door ons gefinancierde en geëxploiteerde naaischool geopend, waar jaarlijks 25-30 cursisten een naaicursus volgen, die in een grote behoefte voorziet.

Op verzoek van de twee Lycea in San Filipe zijn wij in 2002 gestart met het verzenden naar Fogo van goede tweedehands Pentium computers, met daarop de benodigde Portugese software. Al snel kwamen er verzoeken van lycea op andere Kaap Verdische eilanden om computers. We hebben ongeveer 3000 gebruikte computers naar 32 lycea op zes eilanden verstuurd, waarmee enthousiast aan veel leerlingen en volwassenen onderwijs wordt gegeven.

Ons veruit grootste project, te weten de bouw, inrichting en exploitatie van een technische school te Ponta Verde, op ca. 12 km van de hoofdstad, is gestart in oktober 2005. Na de voltooiing in de zomer van 2004 van onze laatste lagere school annex een middelgrote cisterne in Velho Manuel bleek er een grote vraag naar beroepsonderwijs op Fogo. De eerste fase van de bouw van ons Centro Formacao Profisional werd in oktober 2006 afgerond met de start van de opleiding Houtbewerking met 18 cursisten. In 2009 werd de school met een verdieping uitgebreid en konden de opleidingen Elektrotechniek en Installatietechniek van start gaan. Een jaar later werd na een forse verbouwing een lokaal ingericht met nieuwe machines voor de opleiding Metaaltechniek voor het vervaardigen van aluminium raam- en deurkozijnen en andere metaal constructies. De opleiding Installatietechniek werd ondergebracht in een ( te krappe ruimte) in een souterrain, waar een opslagplaats was ondergebracht. In begin 2011 besloten wij om een vleugel met 2 verdiepingen aan de school te bouwen, waarin op de begane grond de opleiding Installatietechniek werd ingericht. Verder werden twee theorielokalen, een computerlokaal, een kantine/keuken, een bibliotheek en een grote natte ruimte gebouwd. Medio 2013 was dit grote project gereed. De totale bouw- en inrichtingskosten bedroegen circa 170.000 euro. In nov. 2013 zijn twee opleidingen (elektro- en Installatietechniek) gestart met ieder achttien cursisten, waaronder een aantal vrouwen. Allen hebben een geheel of gedeeltelijk een middelbare schoolopleiding achter de rug voor de nodige basiskennis. De meesten vinden met een diploma snel werk.

 

 

Sinds 2002 werken wij samen met een vaste aannemer, Ir A. Canuto, directeur/eigenaar van bouwmaatschappij S.T.C. Lda. In samenspraak met het bestuur van Ass. Agua para Viver en Agnelo Spinola maakt hij degelijke bouwplannen met een bijbehorende begroting. Deze samenwerking verloopt constructief en naar tevredenheid van beide partijen. Wij zijn blij met zijn inbreng bij het realiseren van onze projecten, in het bijzonder met die van onze technische school in Ponta Verde.

Elk nieuw project en levert weer werkgelegenheid op. Na de Overheid is onze Stichting in aantal de tweede werkverstrekkende instantie op Fogo. Het belang van onze activiteiten is hiermee dus voldoende aangetoond. Dat

ook de Kaapverdische regering al deze activiteiten waardeert en waar nodig ondersteunt is tot uitdrukking gekomen in de toekenning in juli 2000, bij de 25-jarige viering van de Onafhankelijkheid, van een hoge onderscheiding, te weten de “Orde van de vulkaan” aan Associaciao Agua para Viver en de toekenning van het Kaapverdiaans Ereburgerschap aan penningmeester Hans Kramer.   

 

 

 

 

 

6. Project:  Bouw en inrichting van een Gemeenschapshuis te Campanas 

Ons laatste grote bouwproject willen we realiseren in het geboortedorp Campanas van onze voorzitter, Agnelo Spinola, die in de afgelopen 34 jaar veel voor het eiland Fogo heeft betekend. Het gaat om de bouw en inrichting van een Gemeenschapshuis, waaraan de dorpsbewoners en die in de omgeving hopelijk veel nut en plezier zullen gaan beleven.

Zoals op het voorblad en de onderstaande afbeelding is te zien, wordt het een mooi en groot gebouw met een multifunctioneel karakter. Het zal bestaan uit enkele kleine ruimtes, een grote open ruimte, een keuken, een slachtruimte en de nodige toiletten met wasgelegenheid.

De grote ruimte zal het bestemd zijn voor het houden van grote jaarlijkse evenementen, zoals Carnaval, het 1 meifeest. De grote ruimte kan ook gebruikt worden voor bijeenkomsten, zoals het vieren van een huwelijk of rouwbijeenkomst. Nu vinden deze gelegenheden thuis en vanwege het de te kleine behuizing op de openbare weg plaats. Door het toegenomen autoverkeer is dat te gevaarlijk geworden.

Wij zijn van plan om een zaal in te richten, waar vrouwen de gelegenheid geboden wordt om met elektrische naaimachines kleding te maken / repareren voor zichzelf, het gezin of voor familieleden met zelf meegenomen stoffen onder leiding van een kleermaker. Er is daar behoefte aan omdat lang niet iedereen zich de aanschaf van een naaimachine kan veroorloven. We willen er ook een ruimte als informaticalokaal inrichten om jongeren en volwassenen (beter) te leren omgaan met computers. Dit kan ook nuttig zijn voor het maken van huiswerk, internetten of mailen met familieleden. Ook hier zal deskundige begeleiding aanwezig zijn. Het Gemeenschapshuis kan tevens als trefpunt voor de jongeren worden gebruikt. We gaan er onder meer een grote voetbalbak, een tafeltennistafel en sjoelbakken plaatsen, om in de behoefte aan meer recreatiemogelijkheden te voorzien.

 Als belangrijkste doel van de totstandkoming van dit Gemeenschapshuis zien we de versterking van de onderlinge band tussen dorpsgenoten door middel van nuttige en recreatieve activiteiten.

Het investeringsbedrag, dat er met de bouw en inrichting van genoemd project gemoeid is, benadert de 100.000 euro. Gelukkig hebben wij de bouwgrond gratis gekregen van een immigrantenfamilie, die we hiervoor zeer dankbaar zijn. Voor wat de financiering betreft heeft Stichting “Wilde Ganzen” zich, na een grondige aanvraagprocedure, bereid verklaard een samenwerkingsovereenkomst met onze Stichting aan te gaan, wat inhoudt dat zij 1/3 van de projectkosten voor hun rekening zal nemen, als wij voor juli 2015 eerst 2/3e van de financieringsbehoefte zelf voor elkaar hebben gekregen. Deze uitdaging ben ik aangegaan. Wij hopen dan ook dat u ons wilt helpen om de hierboven omschreven plannen in de loop van volgend jaar te kunnen realiseren. De inwoners van Campanas en omgeving (ca. 2500) zullen u hier erg dankbaar voor zijn. Meer informatie over en foto’s en jaarverslagen kunt u vinden op de website: www.watervoorleven.nl.

Uitvoering

 Wij willen graag met de bouw beginnen per 1 juli 2015. De bouw zal ca. 6 maanden duren en

Zal  wederom o.l.v. Ir. A. Canuto door zijn aannemingsbedrijf plaatsvinden. De planning is dat

het gemeenschapshuis zal worden geopend ter gelegenheid van Carnaval in februari 2016.

 Controle en verslaglegging

De hr. Spinola bezoekt meerdere malen per jaar – gedeeltelijk op eigen kosten- het eiland Fogo om de verschillende activiteiten, die door Stichting Water voor Leven worden gefinancierd te controleren en in samenspraak met haar partnerorganisatie en de aannemer de voortgang te bekijken en te coördineren. Na afloop van het project zal via een verslaglegging de nodige informatie worden verstrekt over de totstandkoming ervan, zowel inhoudelijk als financieel.

Verwachte resultaten

Door de bouw en inrichting van een multifunctioneel Gemeenschapshuis te Campanas worden naar verwachting de volgende resultaten bereikt:

 • De inwoners van Campanas en omliggende dorpen hoeven niet langer hun grote feesten en bijeenkomsten ter gelegenheid van bruiloften of overlijden op de openbare weg te laten plaatsvinden, maar in het nieuwe dorpshuis met alle faciliteiten, zoals een keuken.
 • De vrouwen kunnen op goede elektrische naaimachines kleding maken of verstellen voor hun gezin of familie. Voor de jeugd komen er veel mogelijkheden om zich te recreëren.
 • Er komen informatica-cursussen voor de jeugd en/of volwassenen om ze wegwijs te maken op de computer
 • Versterking van de onderlinge band tussen de dorpsgenoten met nuttige en recreatieve activiteiten.

 

.    Begroting en dekkingsplan

Bouw van multifunctioneel Gemeenschapshuis in Campanas, Fogo, conform de begroting van  Ir.A.Canuto

 Wisselkoers: 110,2 escudo’s = 1 euro

 

 

De inrichtingskosten zullen worden gefinancierd uit een in 2013 reeds ontvangen donatie van 10.000 euro van het Passionistenklooster te Haastrecht, dat hiervoor is gereserveerd.