ANBI-gegevens

ANBI-gegevens

voor de website van de Stichting Water voor Leven te Gouda

Naam:                        Stichting Water voor Leven

Fiscaal nummer:          RSINumber 8040.71.780

Contactgegevens:         J.A. Kramer, Waterruit 61, 2804 PB Gouda

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:  Dhr. Agnelo Spinola

Secretaris: Mevr. Baukje Boonstra

Penningmeester: Dhr. Hans Kramer

Adviseur: Mevr. Truus Kramer

Beleidsplan:

Missie: Het is de missie van Stichting Water van Leven om op Kaapverdie en in het bijzonder op het eiland Fogo verbetering van het basis-en beroepsonderwijs te bewerkstelligen. Onze doelgroep hierbij is de jeugd van 6 tot ca.26 jaar

Visie: Het Bestuur van Stichting Water voor Leven streeft ernaar bij te dragen aan een gemeenschap, waarin de naaste toekomst jaarlijks honderden kinderen profiteren van een relatief hoogwaardige  onderwijsomgeving en waarin tientallen jongeren een officieel diploma ontvangen en daarmee gerede hoop hebben op een sterk verbeterde toekomst door inkomsten uit arbeid of een zelf gestart bedrijfje.

Beloningsbeleid:

De Bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden. Devoorzitter ontvangt als gedeeltelijke vergoeding van de reiskosten i.v.m. de noodzakelijke werkbezoeken als project-coordinator aan Fogo een bedrag van 500 euro per bezoek.

Doelstelling:  De statutaire doelstelling van de stichting luidt:

Het ondersteunen en doen uitvoeren van projecten t.b.v. de verbetering van de leefomstandigheden van de kansarmen in Kaapverdie en in het bijzonder op het eiland Fogo.

Jaarverslag:  Zie onze website: www.watervoorleven.nl.

Financieel overzicht:     Zie onze website.