Privacyverklaring

Privacyverklaring van het Bestuur van Stichting Water voor Leven vastgelegd op 11 april 2018

 • De volgende gegevens van donateurs in het algemeen hebben wij nodig:
 • Naam en (mail)adres om het jaarverslag en de jaarrekening te kunnen versturen, waarin wij verantwoording afleggen van onze activiteiten en de aan Stichting Water voor Leven toevertrouwde gelden.
 •  
 • De gegevens van donateurs met een ”Overeenkomst periodieke gift”
 • Naam, adres en fiscaal- , rijbewijs- of identiteitsnummer en geboortedatum zijn nodig om ons te kunnen verantwoorden bij de Belastingdienst, als zij daarom vraagt
 • Begin en einddatum van de overeenkomst zijn nodig om ons te kunnen verantwoorden bij de Belastingdienst in verband met de termijn, dat de donateur gerechtigd is de gift zonder aftrek van het drempelbedrag in mindering te brengen op zijn/haar aangifte van inkomstenbelasting
 • Telefoonnummer en mailadres hebben wij nodig om de donateur aan het eind van het jaar te kunnen benaderen, als het toegezegde bedrag nog niet is ontvangen.
 • Naam en adres zijn nodig om redenen zoals onder punt 1 vermeld zijn.
 •  
 • De gegevens van donateurs, die een leerling/ jongere hebben geadopteerd:
 • In aanvulling op bovenstaande hebben wij het mailadres, telefoonnummer en adres nodig om de donateur op de hoogte te kunnen houden van de vorderingen van de leerling / jongere, die door de donateur voor een bepaalde periode wordt ondersteund
 • Begin en einddatum van de toegezegde donatie om de leerling/jongere te kunnen garanderen dat hij/zij gedurende de opleiding zal worden ondersteund, mits de leerling zich houdt aan de voorwaarden in de overeenkomst, die met de partnerorganisatie  Agua para Viver op Fogo is afgesloten.
 •  
 • Wat doen wij met uw gegevens:
 • De aan ons verstrekte gegevens worden gearchiveerd, bijgehouden en digitaal bewaard door de penningmeester en secretaris
 • De computer is beveiligd
 • De periodieke overeenkomsten worden gearchiveerd en fysiek bewaard.
 • Zodra wij bericht ontvangen over een overlijden van een donateur, zetten wij achter de gegevens de woorden gestopt i.v.m. overlijden met datum.    
 • Zodra een donateur aangeeft te willen stoppen met het donateurschap, wordt achter de gegevens gestopt ingevuld.
 • De gegevens met “gestopt” worden uiterlijk na 7 jaar verwijderd. Dit doen wij pas na 7 jaar om ons te kunnen verantwoorden ten opzichte van de Belastingdienst als zij erom vragen.
 • Uw gegevens zullen nooit aan iemand of een instantie verstrekt worden, anders dan aan de Belastingdienst als die erom vraagt in geval van een “overeenkomst periodieke gift” .
To top